phackt

139th place

50 points


Awards


Hint 33

hints

Hint for Discovery Crusade

-20


Hint 34

hints

Hint for Discovery Crusade

-40


Hint 28

hints

Hint for Elevate and Conquer

-20


Hint 16

hints

Hint for Exploit Enigma

-60


Hint 15

hints

Hint for Exploit Enigma

-40


Hint 14

hints

Hint for Exploit Enigma

-20


Hint 9

hints

Hint for Access Denied

-80


Hint 8

hints

Hint for Access Denied

-60


Hint 7

hints

Hint for Access Denied

-40


Hint 6

hints

Hint for Access Denied

-20


Solves

Challenge Category Value Time
kəˈntnjuəs ˌihntəgˈeyeɪʃən? Initial Access 450