sdfsfa

146th place

10 points


Awards


Hint 32

hints

Hint for Where are my secrets?

-80


Hint 31

hints

Hint for Where are my secrets?

-60


Hint 30

hints

Hint for Where are my secrets?

-40


Hint 29

hints

Hint for Where are my secrets?

-20


Hint 18

hints

Hint for Hidden paths

-40


Hint 17

hints

Hint for Hidden paths

-20


Hint 3

hints

Hint for Let's connect!

-60


Hint 2

hints

Hint for Let's connect!

-40


Hint 1

hints

Hint for Let's connect!

-20


Hint 34

hints

Hint for Discovery Crusade

-40


Hint 33

hints

Hint for Discovery Crusade

-20


Solves

Challenge Category Value Time
kəˈntnjuəs ˌihntəgˈeyeɪʃən? Initial Access 450